ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16/06/2017

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2014

SOLVENCY II

Με βάση το καθεστώς του Solvency ΙΙ, οι Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Εταιρίες πρέπει να πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων, που αντανακλούν την οικονομική τους θέση, το επιχειρησιακό προφίλ και τη στρατηγική risk management τους. Η Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR), που πρέπει να συντάσσεται ετησίως, είναι διαθέσιμη εδώ:

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2016

Έκθεση Ορκωτού Έτους 2016