ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Εκδότης Δικτυακού Τόπου

Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία
Έδρα: Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου, Αθήνα 117 43
AP.M.A.E.: 25081/05/Β/91/22, ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ : 941401000
Μέλος του Ομίλου Generali
Τηλ. (+0030) 210 8096100

Γενική Ενημέρωση

Η Generali Hellas Α.Α.Ε. (στη συνέχεια GENERALI/Δικαιούχος) μέσω του δικτυακού τόπου www.generali.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του την δυνατότητα ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η GENERALI, αυτός δε οφείλει να διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης παροχής υπηρεσιών πριν από την επίσκεψη ή χρήση του δικτυακού τόπου.

Η χρήση του δικτυακού τόπου τεκμαίρει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση και να εγκαταλείψει τον δικτυακό τόπο.

Η GENERALI διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης οποτεδήποτε των όρων χρήσης με αντίστοιχη ανακοίνωση της τροποποίησης στον δικτυακό τόπο, ο δε χρήστης/επισκέπτης πρέπει κάθε φορά να ελέγχει για τυχόν αλλαγές, εφόσον δε εξακολουθεί τη χρήση του δικτυακού τόπου και μετά την ανακοίνωση κάθε τυχόν τροποποίησης ή διαπίστωση αυτής, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ανήκει στην GENERALI, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής της ιδιοκτησίας και διέπεται από τις σχετικές εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, διανομή, έκδοση ή και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού ή τμήματός του απαγορεύεται ρητά χωρίς την γραπτή άδεια της GENERALI. Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο ανήκουν αποκλειστικά στην GENERALI και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αυτών χωρίς την γραπτή συναίνεση της GENERALI. Η επωνυμία GENERALI ή οποιοδήποτε σήμα που περιλαμβάνει την διακριτική επωνυμία GENERALI δεν μπορεί να τεθεί σε οποιαδήποτε δικτυακή διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της GENERALI.

Περιορισμός Ευθύνης Δικαιούχου

Η πληροφόρηση που παρέχεται στον δικτυακό τόπο www.generali.gr παρέχεται με καλή πίστη από την GENERALI που καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ορθότητα των πληροφοριών κατά το χρόνο συγγραφής τους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο www.generali.gr δεν αποτελούν άμεση ή έμμεση σύσταση, συμβουλή ή παρότρυνση για διενέργεια χρηματοοικονομικής ή επενδυτικής πράξης ή άλλης πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη πλήρη και απόλυτη διακριτική ευχέρεια και ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να αξιολογήσει κάθε πληροφορία και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούλησή, αποκλείεται δε κάθε ευθύνη της GENERALI για οποιαδήποτε τυχόν αποθετική ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία του επισκέπτη/χρήστη.

Η GENERALI δεν υποχρεούται σε αναπροσαρμογή ή ανανέωση της πληροφόρησης που παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο www.generali.gr. Η πληροφόρηση αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη, που φέρει την απόλυτη ευθύνη, ενημερωτικά για προσωπικές αγοραστικές αποφάσεις. Η GENERALI δεν φέρει ευθύνη και δεν εγγυάται ότι η πληροφόρηση θα παρέχεται χωρίς παραλήψεις ή επικαιροποιήσεις ή σφάλματα ή διακοπή ή ότι η αποκατάσταση τυχόν λαθών θα αποκαθίσταται άμεσα.

Ο δικτυακός τόπος www.generali.gr δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια κατά τη διάρκεια διαβίβασης των πληροφοριών ή και των εντολών από τον επισκέπτη/χρήστη και για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

Η GENERALI ενεργεί εύλογα για τη πρόληψη εμφάνισης κακόβουλου λογισμικού (π.χ. ιών, Trojan horses και worms), δεν εγγυάται όμως την έλλειψη ή μη εμφάνιση τέτοιων λογισμικών και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή δυσλειτουργία τυχόν παρουσιαστεί στον επισκέπτη/χρήστη κατά την επίσκεψή του στον δικτυακό τόπο www.generali.gr, αυτός δε φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του εξοπλισμού και του συστήματός του από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό.

Η GENERALI μεριμνά για την διασφάλιση της διαθεσιμότητας του δικτυακού τόπου www.generali.gr και των υπηρεσιών του, αλλά η διαθεσιμότητα του www.generali.gr μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των επισκεπτών/χρηστών και άλλα δίκτυα επικοινωνιών ή και από άλλες αιτίες. Η GENERALI έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του www.generali.gr και να προβαίνει σε μεταβολή της φύσης ή και του περιεχομένου του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η GENERALI κατά την διάρκεια της χρήσης του δικτυακού τόπου www.generali.gr δεν ευθύνεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για α. οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, β. τυχόν αδυναμία πρόσβασης των επισκεπτών/χρηστών, γ. τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς του, δ. τη καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης υπηρεσιών, ε. την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών, στ. την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος.

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης /χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει κατά την επίσκεψη και χρήση του να ακολουθεί τους κανόνες και ρυθμίσεις της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική και μη προσήκουσα συμπεριφορά και πράξη κατά την χρήση του δικτυακού τόπου, ευθύνεται δε σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στη GENERALI ή σε τρίτο από την παράνομη και μη προσήκουσα χρήση εκ μέρους του, του δικτυακού τόπου www.generali.gr. Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της GENERALI οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή που απορρέει από κάθε μορφής παράβαση του επισκέπτη/χρήστη, αυτός υποχρεούται να παρέμβει στη σχετική διαδικασία και να αποζημιώσει την GENERALI στη περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους (Links)

Η GENERALI δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων που είναι συνδεδεμένοι με τον παρόντα δικτυακό τόπο. Η επίσκεψη από τον επισκέπτη/χρήστη οποιουδήποτε δικτυακού τόπου συνδεδεμένου με τον παρόντα δικτυακό τόπο, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος οφείλει για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνεται στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους που φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποδέχεται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνεται στους παρόχους τους για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης τους.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται για διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου της GENERALI και δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση, εγγύηση ή παρότρυνση για οποιονδήποτε.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.generali.gr διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τους ν. 2472/97 & 3471/2006 όπως ισχύουν. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές, διαφυλάσσεται δε απόλυτα ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Όλα τα δεδομένα που διατηρούνται στον παρόντα τόπο προορίζονται για τους πελάτες της GENERALI με σκοπό την παροχή συμβουλών, την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη του www.generali.gr, για να διαπιστωθούν οι ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες του.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί οποτεδήποτε, σύμφωνα με τον Νόμο, να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή και αντίρρησης με γραπτή δήλωση/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στη διεύθυνση της GENERALI.

Cookies

Ο παρών δικτυακός τόπος www.generali.gr χρησιμοποιεί Cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, την ορθή περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη και τη σύνδεση καθώς και την ανάλυση επισκεψιμότητάς του. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί χρήση cookies μπορεί να απενεργοποιήσει τη λειτουργία cookies στον εκάστοτε browser που χρησιμοποιεί, αλλά αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ευκολία πλοήγησής του στον δικτυακό τόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς με αφορμή την σύμβαση αυτή, την ισχύ της, την ερμηνεία της και την λειτουργία του δικτυακού τόπου www.generali.gr, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Εάν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης θα είναι ισχυρή μόνο εάν γίνει και δηλωθεί γραπτά και ενσωματωθεί στους Όρους Χρήσης της παρούσας σύμβασης.